سیستم اعلام حریق این پروژه به صورت هوشمند (آدرسپذیر) در 4 لوپ و مجموعا 700 قطعه از برند فایک نصب و راه اندازی شده.

همچنین سیستم اطفا حریق پروژه یاد شده نیز به صورت اطفاء اتوماتیک آبی (اسپرینکلر) اجرا و راه اندازی شده.

ضمنا تمامی پروسه مشاوره ، اجرا ، راه اندازی و اخذ تاییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی توسط تیم تخصصی باتیس ایمن پارسیان صورت گرفته است.