پروژه 176 واحدی حکیم

پروژه مسکونی تجاری 176 واحدی حکیم. این پروژه در دو فاز مسکونی که سیستم اعلام…