طراحی سیستم اعلام حریقطراحی و اجرای حرفه ای سیستم های کشف و اعلام برج باغ زعفرانیه که با بررسی آن ها بصورت مداوم و منظم توسط کارشناسان ما امنیت مجتمع در برابر حریق تضمین میشود.

طراحی سیستم اطفاء حریق

طراحی سیستم های اعلام و اطفاء برج باغ زعفرانیه که این برج باغ دارای بهترین سیستم های اعلام و اطفاء هست تا در برابر هرگونه آتش آن را کشف و بصورت خودکار اطفاء کند.

Privacy Preference Center